Virksomhetsidé og mål

Virksomhetsidé

«Skogli er et moderne rehabiliteringssenter, grunnlagt på de kristne idealer om omsorg og nestekjærlighet og arbeider derfor for å hjelpe mennesker til bedre helse og livskvalitet. Vi søker, innen våre definerte rammer, å følge Jesu eksempel i å yte medmenneskelig hjelp og behandle sykdommer.»

Mål

«Skoglis målsetting er å ha det best mulige behandlingstilbudet innen opptrening, rehabilitering og arbeidsrettet rehabilitering, og at pasientene etter oppholdet har et bedre funksjonsnivå, arbeidsevne og større innsikt i egen sykdomssituasjon enn før. Vi ønsker også å formidle kunnskap om sunnhet og forebygging av sykdom og å motivere mennesker til å ta ansvar for egen helse. Behandlingstilbudet tar derfor hensyn til hele mennesket – både den fysiske, mentale, sosiale og åndelige livsdimensjon. På den måten søker vi også å bidra til økt sunnhet i dagens samfunn.»