Hjerneslag

For hvem: Vi tilbyr rehabilitering av hjerneslag og traumatisk hjerneskade.

Primærrehabilitering: Brukere med slag etter akuttbehandling i slagenhet der det ikke kan gis tilbud lokalt.
Brukere som trenger rask og intensiv oppfølging og som har rehabiliteringspotensiale.

Senrehabilitering: Intensiv trening lengre ute i pasientforløpet, kronisk fase. Brukere som har hatt utfall i en lengre periode, og som kan nyttiggjøre seg av rehabilitering.

Alder: Voksne og unge voksne (over 18 år).

Hjelpebehov/funksjonsnivå: Brukere med behov for bistand i daglige aktiviteter, men må være i stand til å forflytte seg med personhjelp (en person), ikke heis. Ikke direkte pleietrengende. Bruker må ikke ha store svelg- og spisevansker (ikke sondenæring).

Henvisning:
Akutt fase: Henvises direkte fra sykehus/slagenhet.
Kronisk fase: Henvises fra primærlege, evt. spesialist.

Ytelsen leveres som døgnopphold. Inntak skjer gruppevis, men med individuell tilpassing. De som kommer til primærrehabilitering tas inn kontinuerlig og følger gruppeaktiviteter hvis det lar seg gjøre.
Lengde på oppholdet: 3 ukers opphold med felles ankomst og felles avreisedag for de som kommer til senrehabilitering. 4 ukers opphold for de som kommer til primærrehabilitering (direkte fra sykehus).
Hva vi tilbyr: I starten av oppholdet vil du få en hovedkontakt som vi kaller rehabiliteringskoordinator. I løpet av de to første dagene vil du få en undersøkelse av lege og fysioterapeut, samt ha en kartleggingssamtale med din rehabiliteringskoordinator. I etterkant av disse samtalene setter vi opp en rehabiliteringsplan for oppholdet, ut fra dine mål og ressurser. Deltakerne får individuell oppfølging etter behov som f.eks:

  • Synsvurdering av synspedagog/synstrening med ergoterapeut
  • Språktrening med logoped
  • Gang- og funksjonstrening med fysioterapeut
  • Trening av daglige aktiviteter med ergoterapeut eller sykepleier
  • Samtale med psykolog eller sosionom
  • Medisinsk vurdering av lege

Noen av aktivitetene vil foregå i grupper (utegruppe, samtalegruppe, trimgruppe, tur og undervisning). Ellers vil ulike fagpersoner følge deg opp individuelt (f.eks ergoterapeut, fysioterapeut, sykepleier, logoped, synspedagog, sosionom, ernæringsfysiolog, psykolog, ortopediingeniør). Det gis tilbud om fysio- eller ergoterapitjenester også på søndager.
Vi samarbeider med slagforeninger og likepersoner som deler erfaring og informasjon.
Pårørende kan delta under oppholdet.

Vi tilbyr også gruppeopphold med intensiv arm- og håndtrening. En intensiv treningsmetode for å trene opp arm- og håndtrening etter hjerneslag. Det kreves noe aktiv funksjon i håndledd/fingre. Metoden kaldes CI-terapi.

En film om vårt tilbud kan du se her: