Rehabilitering

_V8K6215En detaljert beskrivelse av Skoglis rehabiliteringsprogram

En demografisk oversikt over våre brukere finner dere her.

Rehabiliteringsbegrepet inneholder veldig mye. Definisjonen vi forholder oss til er hentet fra en stortingsmelding fra 1998 – 1999. Der står det at rehabilitering er: tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemiddel, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet.

Dette er en god definisjon, men veldig rund. Hva vil det for eksempel si at man skal «oppnå best mulig funksjon- og mestringsevne»?

For en person med reumatisme vil dette kanskje bety en veldig forskjellig tilnærming enn for en person med for eksempel angstproblematikk.

Det er derfor problematisk å avgrense målgruppene for rehabilitering på en presis måte. Noen ganger gir medisinske diagnoser få holdepunkter, mens andre ganger vil diagnosen være helt avgjørende for å få til en god rehabiliteringsprosess.

Vi oppfatter at en diagnose bare er et utgangspunkt for en rehabiliteringsprosess. Selve fokuset i rehabiliteringsprosessen vil være på funksjonsnivå og potensialet og ikke på sykdom og sykdomsårsak.